Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4SCM B.V., gevestigd te Sint-

Michielsgestel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73002283

 

1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden voor levering van diensten door 4SCM B.V.;

b) Opdracht(en): de overeenkomst(en) van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW tussen 4SCM B.V. en Opdrachtgever betreffende het plaatsen van deskundigen bij Opdrachtgever;

b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot de in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden genoemde diensten;

c) 4SCM: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 4SCM B.V., statutair gevestigd te Sint-Michielsgestel.

 

2 Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of het verlenen van diensten tussen 4SCM en de Opdrachtgever.

2.2 De toepasselijkheid van standaardvoorwaarden gehanteerd door de Opdrachtgever of waarnaar de Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door 4SCM zijn aanvaard.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Wanneer door 4SCM gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enige punten en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van 4SCM op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden onverlet.

2.5 In geval van strijd tussen bepalingen uit de Opdracht en de tekst van deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de Opdracht.

 

3 Overeenkomsten en algemene verplichtingen Opdrachtgever

3.1 4SCM verleent diensten ten behoeve van Opdrachtgever bij het werven, selecteren en plaatsen van (automatiserings-) deskundigen.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes van 4SCM zijn vrijblijvend en gelden uitsluitend als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 Een Opdracht komt tot stand op het moment waarop deze door Opdrachtgever is ondertekend dan wel per het moment waarop de deskundige van 4SCM begint met diens werkzaamheden bij de Opdrachtgever.

3.4 De Opdrachtgever is verplicht te allen tijde alle redelijke medewerking te verlenen teneinde 4SCM in staat te stellen de Opdracht conform haar verplichtingen dienaangaande na te komen.

3.5 De Opdrachtgever is verplicht te allen tijde gedurende de Opdracht alle redelijke medewerking te verlenen en alle benodigde informatie te verstrekken, teneinde de bij Opdrachtgever geplaatste deskundige van 4SCM in staat te stellen de overeengekomen werkzaamheden uit te kunnen voeren.

 

4 Prijs/Betaling

4.1 De overeengekomen tarieven gelden telkens voor ten hoogste één Opdracht. Ingeval van verlenging of materiële wijziging van een Opdracht of het aangaan van een nieuwe Opdracht is 4SCM gerechtigd nieuwe tarieven voor te stellen.

4.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is deze zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim. 4SCM is alsdan gerechtigd om de uitvoering van de Opdracht op te schorten. Tevens is 4SCM gerechtigd, zonder verdere aankondiging of Kvk: 73002283 RSIN: 859316117 ingebrekestelling, de wettelijke rente in handelstransacties ex artikel 6:119a BW in rekening te brengen over de periode waarin Opdrachtgever met betaling in gebreke is.

4.4 Al hetgeen de Opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de Opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

4.5 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Betaling dient te geschieden in Euro’s.

4.6 Alle kosten in verband met betaling, waaronder begrepen verschaffing van zekerheid, komen voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die 4SCM maakt als gevolg van de niet nakoming door de Opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever, zulks met een minimum van 8% van het totaal met een Opdracht gemoeide honorarium.

4.8 Betalingen van de Opdrachtgever strekken primair tot voldoening van de door deze in artikel 4.5 bedoelde verschuldigde rente, vervolgens van de in artikel 4.9 bedoelde gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en worden daarna in mindering geboekt op de oudste openstaande vordering.

4.9 4SCM is gerechtigd tot verrekening van al hetgeen zij van de Opdrachtgever te vorderen heeft, ongeacht of deze vorderingen reeds opeisbaar zijn, met eventuele vorderingen van Opdrachtgever op 4SCM. 4SCM heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen.

4.10 De Opdrachtgever is niet bevoegd haar verplichtingen jegens 4SCM op te schorten of hetgeen zij van 4SCM te vorderen heeft te verrekenen met of in mindering te brengen op hetgeen de Opdrachtgever jegens 4SCM verschuldigd is.

 

5 Overdracht

Elk der partijen garandeert reeds nu voor alsdan dat ingeval de door haar gedreven onderneming gedurende de looptijd van de Opdracht wordt overgedragen aan een derde, zij de bestaande Opdracht inclusief alle rechten en verplichtingen over zal dragen aan de verkrijger van de onderneming.

 

6 Zekerheden

6.1 Indien 4SCM gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de Opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de Opdrachtgever uit hoofde van de Opdracht. Indien dergelijke zekerheid door Opdrachtgever wordt geweigerd, is 4SCM vrij om de Opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de rechten van 4SCM op vergoeding van schade en kosten.

 

7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 De diensten worden door 4SCM naar beste weten en kunnen verricht. 4SCM geeft geen garantie dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook inderdaad behaald zal worden. 4SCM accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoudelijke uitvoering van de Opdracht.

7.2 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van 4SCM of haar direct leidinggevenden is 4SCM niet aansprakelijk voor enige schade.

7.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van 4SCM beperkt tot ten hoogste het bedrag van de totaal door 4SCM ter zake de Opdracht in welk verband de schade is ontstaan, gefactureerde honoraria. Indien de schade door een verzekeraar wordt vergoed, is de aansprakelijkheid van 4SCM beperkt tot het bedrag dat onder die verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd in het betreffende geval, vermeerder met het bedrag aan eigen risico.

7.4 Niet voor vergoeding door 4SCM komt in aanmerking gevolgschade, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

7.5 4SCM is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet, bewuste roekeloosheid of anderszins van haar deskundigen. Kvk: 73002283 RSIN: 859316117

7.6 4SCM bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar deskundigen.

7.7 Alle aanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel verjaren door verloop van één jaar na beëindiging van de Opdracht waardoor de schade is ontstaan.

7.8 De Opdrachtgever vrijwaart 4SCM voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van Opdrachtgever, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van 4SCM of haar direct leidinggevenden.

7.9 4SCM is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan 4SCM kunnen worden toegerekend, waaronder begrepen gevallen van overmacht.

7.10 Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor deze 4SCM aansprakelijk wil stellen.

7.11 De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

 

8 Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

8.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen 4SCM en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.2 In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Opdracht, deze Algemene Voorwaarden, een offerte of anderszins, is uitsluitend de Rechtbank Oost-Brabant bevoegd.

 

9 Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen.

 

10 persoonsgegevens

4SCM verstrekte enkel persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonsgegevens van een deskundige van 4SCM vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de AVG.

 

11 Depot

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer ……….. en zijn tevens te raadplegen op de website van 4SCM. Op verzoek wordt een afschrift van deze algemene voorwaarden toegezonden.